Adatkezelési Tájékoztató

v1.1

1. BEVEZETÉS

A Zovi Solar Mérnökiroda Kft. (8095 Pákozd, Petőfi u. 17.), a továbbiakban: Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató korlátozásmentes megváltoztatására. Adatkezelő az esetleges változtatásokról kellő időben értesíti az érintetteket. 

Amennyiben kérdése lenne jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, kérjük írja meg hivatalos elérhetőségünk valamelyikén, és illetékes kollégánk megválaszolja kérdését.

A Zovi Solar Mérnökiroda Kft, mint adatkezelő elkötelezett a jogszabályi kötelezettségek megtartása mellett. Ezen felül ügyfeleink, partnereink személyes adatainak védelmében minden tőlünk telhetőt megteszünk mind technológiai, mind szabályzat, mind pedig human képzések tekintetében. Kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, és az etikus viselkedést. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, információtechnológiai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, annak bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

A Zovi Solar Mérnökiroda Kft elveivel nem összeegyeztethető a felhasználók kéretlen anyagokkal való ellátása, SPAM-elése, és a felesleges adatgyűjtő tevékenység. Ezért mint adatkezelő arra törekszünk, hogy a lehető legkevesebb adatot, és a legrövidebb, ésszerű ideig kezeljük.

Adatkezelésre az érintett előzetes személyes (pl. névjegykártya, szerződés), vagy elektronikus (pl. e-mail) megkeresését követően kerül sor. 

Adatkezelő az alábbiakban közölt fejezetekben ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTALMA 

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek a hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató alapelvei összhangban vannak a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011.évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi L. törvény (Ibtv.)
 • 2013.évi V. törvény-a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 2000.évi C. törvény-a Számvitelről (Számv. tv.);
 • 2007. évi CXXXVI. törvény- a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013.évi CCXXXVII. törvény- a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.)
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

2.1. ADATKEZELÉSEK

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja: 

 • az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)
 • szerződéses kötelem teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)
 • jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

A kezelt adatok köre: 

 • természetes személy esetében: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
 • jogi személy/cég esetében: név, székhely, adószám, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím

Az adatok megőrzésének határideje: 

 • Megrendelői/szerződéses kötelem alapján vagy önkéntes hozzájárulás idejéig.
 • Számlázási adatok megőrzése a számviteli törvényben (2000. évi C. törvény) meghatározottak szerint (min. 5, 8 év)

Ha Ön valamely partnerünk kapcsolattartójaként jár el, az Ön által megadott kapcsolattartói adatait a 

 • kapcsolattartói minőség fennállásáig kezeljük;
 • partnerrel kötött szerződésben rögzített kapcsolattartói adatok esetén az adatokat a szerződés, mint számviteli bizonylat jogszabály által előírt kötelező megőrzési idejéig (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 év) a szerződéses dokumentumba foglalva őrizzük.

Adattovábbítás:

 • természetes személy esetében: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím
 • jogi személy/cég esetében: név, székhely, adószám, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím

Az adattovábbítás jogalapja: 

szerződéses jogviszony vagy törvényi kötelezettség alapján

Adatfeldolgozók:

NÉV 

Székhely, kapcsolat

Adatfeldolgozói feladat

Biztonság Akadémia Kft.

1034 Budapest, Bécsi út 88-90.

+36-1/800-1818

hivatalos@biztonsagakademia.hu

hosting és üzemeltetés

tárhelyes levelezés

Albadó Kft

8000 Székesfehérvár, Milleneumi u. 11

könyvelési feladatok

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: 

Az érintett részére történő kérelemre teljesítendő adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) alapján az érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz, amely hatósági eljárás keretében megállapítja a mulasztást és pénzbüntetést szab ki a jogsértő/mulasztó adatkezelő részére.

2.2. Weboldalon történő regisztráció

A cég weboldalain (www.zovisolar.hu és www.asztrokucko.com) a látogatónak/érintettnek lehetősége van regisztrációt kezdeményezni és megvalósítani. Az űrlap kitöltésével a látogató megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait. Az adatok tényleges rögzítésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a cég jelen adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat, és ezt egy jelölőnégyzet (checkbox) bejelölésével megerősíti. A regisztráció véglegesítésének szükséges eleme a fenti művelet végrehajtása. E nélkül a regisztráció nem lesz sikeres.

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel

A regisztrációs adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal regisztrációs felhasználói.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és adatfeldolgozók

A cég megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás és a kapcsolattartás miatt. A pontos név/cégnév és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettség.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Felhasználó név

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím + kliens oldali technikai ujjlenyomat

Technikai információs művelet.

A felhasználó adatkezelési hozzájárulását a weboldalon található és kifejezetten erre szolgáló üres checkbox önkéntes kipipálásával teheti meg.

Ön, mint érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

2.2. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE, SZERZŐDÉSKÖTÉS

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása, kapcsolatfelvétel, visszaigazoló e-mail küldése. Az Ön megrendelését csak akkor tudjuk teljesíteni, ha megadja kapcsolattartási és számlázási adatait, amelyek feltétlenül szükségesek a kapcsolattartás és számlázás miatt.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (írásos megrendelés vagy szerződés alapján). Számlázás esetén az adatkezelés jogszabályi előíráson alapul. 

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltatások megrendelői és szerződéses ügyfelei.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a megrendelői/szerződéses kötelem idejére, ill. jogszabályi előírás alapján történik. 

A kapcsolattartáshoz felvett személyes adatok törlése a megrendelői/szerződéses kötelem befejezését követően, a megrendelt szolgáltatás teljesítése, ill. pénzügyi teljesítést követően történik. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történik. Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A személyes adatok módosítása vagy helyesbítése, törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a kapcsolattartási elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Rendelt szolgáltatás adatai

A szolgáltatás azonosítása.

IP cím

Technikai információs művelet.

2.3. SZÁMLAKIÁLLÍTÁS

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése e-mail mellékletként.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés (2000.évi C. törvény-a Számvitelről).

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei/ügyfelei.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés jogszabályi előírás alapján történik. (2000.évi C. törvény)

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

A számlaadatok módosítása vagy helyesbítése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító

A vevő azonosítása.

Számlaadatok

A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja

Technikai információs művelet.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.

2.4. Hírlevél küldés

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat. 

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása. Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Ugyancsak visszavonható a hozzájárulás a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és adatfeldolgozók.

A cég megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

Az adatok módosítása, helyesbítése vagy törlése kezdeményezhető e-mailben vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím + Kliens oldali technikai ujjlenyomat

Technikai információs művelet

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím – ami a kapcsolattartást szolgálja – feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

2.5. Sütik (Cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja. 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás, a látogatók nyomon követése

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok

A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és adatfeldolgozók

A cég megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

2.5.1. Google Analytics

Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást használja .

A cég honlapján, a honlap látogatottsági adatait elemző szoftver fut. A szoftver azonban a hatályos adatvédelmi rendelkezések szerinti személyes adatot nem kezel, a látogatásokról azonban adatokat rögzít. A cég honlapja látogatóiról automatikusan keletkező információkat kap.

Mivel a hatályos adatvédelmi rendelet, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság és a nemzetközileg elfogadott gyakorlat alapján az IP-cím relatív személyes adatnak tekinthető, ezért a cég minden, a honlap adatkezelése során tudomására jutott technikai információs adatot jelen szabályzat szerinti, személyes adatokat megillető védelemmel véd.

A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól.

A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen.

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói

Az adatkezelés célja: a honlaplátogatási szokások vizsgálata

Az adatkezelés jogalapja: A felhasználó hozzájárulása

Az adatok köre: a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a weboldal látogatásának időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a használt böngészőprogram neve

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és adatfeldolgozók

A cég megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

IP cím

Technikai információs művelet

weboldal látogatásának időpontja

Technikai információs művelet

megtekintett oldalak adatai

Technikai információs művelet

használt böngészőprogram adatai

Technikai információs művelet

2.6. Rendezvények (helyszínen és online)

Adatkezelés célja: a jelentkezők, résztvevők tájékoztatása, szolgáltatás ismertetése, kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre: felhasználó név, IP-cím, egyéb megjegyzésének szabad szavas leírása.

Adattárolás határideje: az online rendezvényt követő 15 napon belül, vagy a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

A rendezvényeken videófelvétel, képmás- és hangfelvétel rögzítésére is sor kerülhet a rendezvényen rögzítettek bemutatása, zárt közösségi csoportban való megosztása érdekében. Minden rendezvényt megelőzően külön, erre a célra rendszeresített hozzájáruló nyilatkozatot kérünk be, kizárólag ezen hozzájáruló nyilatkozat birtokában kezeljük a videófelvétel, képmás- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas személyes adatokat.

Felvétel készítésének ideje: rendezvény ideje alatt

Felvétel készítésének helye: rendezvény terem vagy online platform (Teams)

Felvétel kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés határideje: hozzájárulás visszavonása

2.7. Képzések (online és tantermi)

A képzések workshopok formájában zajlanak, a Zovi Solar Kft-nek nem célja szervezett, célirányos kompetencia kialakítása és fejlesztése, így a workshopok és előadások nem minősülnek szervezetten megvalósuló oktatásnak és képzésnek. A workshopok nem tartoznak a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, és nem terheli a Szolgáltatót bejelentési kötelezettség. (A Törvény 2/A. § (1) bekezdése alapján).

A workshopokon és előadásokon (Képzések) videófelvétel, képmás- és hangfelvétel rögzítésére is sor kerülhet a képzésen rögzítettek bemutatása, zárt közösségi csoportban való megosztása érdekében. Minden képzésre történő jelentkezéskor külön, erre a célra készített hozzájáruló nyilatkozatot kérünk be, kizárólag ezen hozzájáruló nyilatkozat megléte esetén fogadjuk el a jelentkezést. A felvételek kizárólag belső felhasználásra készülnek, az esetleges kivonatokon a résztvevők beazonosításra alkmas módon nem kerülnek harmadik félhez.

Felvétel készítésének ideje: képzési alkalmak

Felvétel készítésének helye: tanterem vagy online platform (Teams)

Felvétel kezelésének jogalapja: az érintett hozzájárulása

Adatkezelés határideje: hozzájárulás visszavonása

2.8. Közösségi oldalak

A cég a szolgáltatás nyújtása során annak népszerűsítése és a hatékony kapcsolattartás érdekében közösségi oldalakon is lehetővé teszi a látogatók részvételét.

A kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon a regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

Az érintettek köre: valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és „lájkolta” a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. (az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése)

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

2.9. AZ ADATKEZELŐ EGYÉB BELSŐ ADATKEZELÉSEI

2.9.1. Szerver naplózás

www.zovisolar.hu es www.asztrokucko.com   szerver naplózása

A www.zovisolar.hu es www.asztrokucko.com weblap meglátogatásakor a web szerver felhasználói adatokat nem rögzít és nem gyűjt.

A www.zovisolar.hu es www.asztrokucko.com honlap cookie kezelése

A Zovi Solar Mérnökiroda Kft., mint szolgáltató, a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a süti kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitika mérések.

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartalma:

 • Név: _ga

Szolgáltató: domained.hu

Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

Lejárat: 2 év

Típus: HTTP

 • Név: _gat

Szolgáltató: domained.hu

Cél: A Google Analytics által használt thottle request szerinti arányt tárolja.

Lejárat: Munkamenet

Típus: HTTP

 • Név: _gid

Szolgáltató: domained.hu

Cél: Regisztrálja az egyedi azonosítót, amely statisztikai adatokat generál arra nézve, hogy a látogató hogyan használja a webhelyet.

Lejárat: Munkamenet

Típus: HTTP

A sütit a felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomon követés megnevezéssel van lehetőség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljes körű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága.

2.9.2. E-mail szolgáltatás

A Zovi Solar Kft. ügyfelei részére kapcsolattartás címén e-mail szolgáltatást nyújt. A levelező forgalom (levelek, csatolmányok, naplóállományok) a Zovi Solar Kft. adatfeldolgozója, az 2.1 pontban feltüntetett Webtárhely szolgáltató szerverein kerülnek tárolásra.

Az adatkezelés célja: az e-mail szolgáltatás zavartalan működése

Az adatkezelés jogalapja: a regisztrált ügyfelek hozzájárulása

A kezelt adatok köre: levelek, csatolmányok, naplóállományok

Az adatkezelés időtartalma: 5 év

2.9.3. Ügyfél nyilvántartás

A cég egyedi rendszerébe a regisztrált ügyfelek, partnerek adatai kerülnek rögzítésre.

Adatkezelés célja: az ügyfelek, partnerek rendelési igényeinek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás

Kezelt adatok köre: ügyfél neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme

Adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

Adattárolás határideje: a kapcsolattartási adatok tekintetében az érintett kérelmére történő törlésig, számviteli bizonylatok és a számlázással kapcsolatos egyéb esetekben a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és adatfeldolgozók

A cég megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

2.9.4. Direkt marketing célú megkeresések

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail megkeresések küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, kedvezményekről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, a felhasználó számítógépének IP címe és a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.

Fenntartjuk a jogot a 2008. évi XLVIII. törvény 6.§ (4) bekezdése szerint kezdeményezhető címzett reklám küldemény, mint direkt marketing célú megkeresés kezdeményezésére.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke

Adatkezelő a jogos érdek alátámasztására érdekmérlegelési tesztet készített.

Az adatkezelés célja: az üzleti tevékenység során beazonosítható konkrét lehetséges célcsoport elérése, aki/amely számára az értékesítendő termék/szolgáltatás közvetlenül eljuttatható, avagy a konkrét célcsoport közvetlenül megszólítható az üzleti tevékenység, valamint a termék fejlesztés/értékesítés előmozdítása érdekében.

Az adatkezelés időtartama: célzott és címzett reklámküldemény kiküldési időszakát (értékesítési/marketing kampány) követő 30 napon belül.

2.9.5. Statisztikai célú adatkezelés

Egyedi megkeresések alkalmával statisztikai célú felmérések, kérdőívek bekérése során a résztvevők kapcsolattartási adatai és válaszai kerülnek rögzítésre.

A felmérés lehet anonim is.

A felmérések során megadott válaszok tekintetében az adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

Adatkezelés célja: a statisztikai célú felmérésben résztvevőkkel történő kapcsolattartás, a felmérések tárgyában a termékfejlesztés és -értékesítés előmozdítása

Kezelt adatok köre: résztvevő neve, e-mail címe

A felmérések során megadott válaszokat anonim kezeljük.

Adattárolás határideje: a kapcsolattartási adatok tekintetében az érintett kérelmére történő törlésig, de legkésőbb a kiértékelést követő 30. napot követően.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és adatfeldolgozók

A cég megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

2.10. Adattovábbítás

Az Érintett a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi személyes adatai az alább meghatározott címzettek, mint adatfeldolgozók felé továbbításra kerüljön:

adatok köre: név, telefonszám, e-mailcím, lakcím

adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett adatok

adattovábbítás címzettje: a 2.1 pontban rögzített adatfeldolgozók köre.

adatkezelés jogalapja: a felhasználó hozzájárulása

adattárolás határideje: a kapcsolattartási adatok tekintetében az érintett kérelmére történő törlésig, 

Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelő és adatfeldolgozók

A cég megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződés tartalmazza.

Az adatok tárolási módja: elektronikus

3.KAPCSOLATFELVÉTEL

Az Adatkezelőnél elérhető kapcsolatfelvétel

Amennyiben megtisztel minket megkeresésével, a jelen Tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken léphet kapcsolatba munkatársainkkal. Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

4. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy jogszabályi kötelezettség alapján bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási hatóság, mint szabálysértési hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyen adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő elektronikus információs rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatók meg.

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 1. a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 2. b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 3. c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
 4. d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technikai megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha az törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Adatkezelő a technikai mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 1. a) a bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolat eszközök.

Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz ellen; továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadás ellen szoftveres és hardveres védelmi megoldásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden adatkezelési incidens esetében. Az informatikai rendszer üzemeltetési paramétereinek megfigyelése ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 

Név: Zovi Solar Kft.

Székhely: 8095 Pákozd, Petőfi u. 17.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 27/b fsz.2.

Adószám: 22785774-2-07

EU adószám: HU22785774

Cégjegyzékszám: 07-09-018844

Céget bejegyző hatóság: Fejér Megyei Bíróság, mint Cégbíróság

Képviseli: Juhász Viktória, cégvezető

Telefonszám: +36 20/211-7254

E-mail: juhasz.viktoria@zovisolar.hu, juhasz.viktoria@asztrokucko.com 

7. ÉRINTETTEK JOGAI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételével jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog:

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a 6. pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatást.

Az érintett hozzáféréshez való joga:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve profialkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.  

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérelemre ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga:

Az érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog:

Az érintett az alábbi valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy más módon kezelték
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával    kapcsolatosan kerül sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdek alapján, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbségét élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetet vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profialkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amely elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profil alkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profil alkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése  vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

 

Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8. ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beékezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem és nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett. Ha az érintett elektronikusan úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltek, kivéve, ha az lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátása, kivéve, ha az érintett másként kéri.

9. KÁRTÉRÍTÉS ÉS SÉRELEMDÍJ

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelőséggel az adatkezelése által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő, mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelőséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, mindegy egy adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelőséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

10. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Panasz kezdeményezése:

Amennyiben Adatkezelő adatkezelésével kapcsolatban kérdése, vagy problémája van, kérjük keresse:

Név: dr. Németh Tünde

Telefonszám: +36 70 428 5643

E-mail: info@zovisolar.hu 

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek 

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:   

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363Budapest, Pf.:9

Telefon: +36(1)391-1400

Fax: +36(1)391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi Tisztviselő: dr. Kiss Attila

Telefonos elérhetősége: +36 (1) 3911470

Elektronikus elérhetősége: dpo@naih.hu

Iratkozz fel az AsztroKuckó Hírlevelére, és értesülj az elsők között az aktuális eseményekről, új tananyagok és írások megjelenéséről!
Feliratkozásodat a Szerencsésnek születni kell? című ajándék publikációval köszönöm meg, mely a feliratkozást visszaigazoló e-mail mellékleteként érkezik Hozzád.