Általános Szerződési Feltételek

Jelen ÁSZF a Zovi Solar Kft (adatok az 1.1 pontban) mint Szolgáltató és Ügyfeleinek jogait és kötelezettségeit foglalja össze.

Az ÁSZF érvénybe lépésének napja: 2024. február 1

Az ÁSZF vonatkozik minden olyan ügyletre, amely Szolgáltató és Ügyfél között 2024 február 1-jén vagy azután jön létre.

1.1       A SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név:                                            Zovi Solar Kft.
Székhely:                                   8095 Pákozd, Petőfi u. 17.

Levelezési cím:                          8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 27/b fsz.2.
Adószám:                                  22785774-2-07

EU adószám:                             HU22785774

Cégjegyzékszám:                      07-09-018844

Céget bejegyző hatóság:         Fejér Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Képviseli:                                    Juhász Viktória, cégvezető

Telefonszám:                             +36 20/211-7254
E-mail:                                         juhasz.viktoria@asztrokucko.com

 

1.2       REGISZTRÁCIÓ, JELENTKEZÉS

JELENTKEZÉS KONZULTÁCIÓRA ÉS TESTKEZELÉSRE

A Szolgáltató által tartott egyéni konzultációkra és testkezelésekre telefonon és emailben, illetve a www.asztrokucko.com/kapcsolat/ oldalon van lehetőség jelentkezni. Ezen szolgáltatások esetében nincs szükség regisztrációra és nem készül írásbeli szerződés.

JELENTKEZÉS WORKSHOPRA

A Szolgáltató által megrendezésre kerülő workshopokra a www.asztrokucko.com/workshopok/ weboldalon található, “Jelentkezés” űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. A Jelentkező (továbbiakban Ügyfél) a jelentkezés elküldésével elismeri, hogy elolvasta és tudomásul veszi az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát, azok ellen nem él kifogással. A jelentkezéssel a jelentkező kifejezi részvételi szándékát, de rendezvényen helyet még nem biztosít ezzel magának.

 

EGYÜTTMŰKÖDÉS LÉTESÍTÉSE

IDŐPONT EGYEZTETÉS KONZULTÁCIÓRA ÉS TESTKEZELÉSRE

A konzultációra és testkezelésre jelentkező személy (továbbiakban Ügyfél) és a Szolgáltató telefonon vagy email-ben egyezteti az együttműködés időpontját.

HELYBIZTOSÍTÁS WORKSHOPRA

A Workshopra jelentkező Ügyfél ténylegesen azzal biztosítja helyét a Workshopon, hogy a Szolgáltató által megküldött díjbekérőn megjelenített részvételi díjat maradéktalanul, határidőn belül befizeti. A díj beérkezésének napján a Szolgáltató a díjbekérő alapján kiállítja a számlát. Határidőn túli fizetés esetén a foglalási díj visszautalásra kerül. Amennyiben az üygfél részt kíván venni a rendezvényen, a Workshopra ismételten jelentkeznie kell. Egy-, illetve kétnapos Workshopok esetében írásbeli szerződés kötésére nem kerül sor.

 

1.3       EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGSZŰNÉSE

RÉSZTVEVŐ / JELENTKEZŐ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT LEMONDÁS

Egyéni konzultációk és testkezelés

Résztvevő Ügyfél köteles a konzultáció vagy testkezelés lemondását időben jelezni. A Szolgáltató értesítése az egyeztetett időpontot megelőző nap 18.00 óráig meg kell történjen. Az értesítés érkezhet a Szolgáltató email címére vagy telefonjára. Amennyiben résztvevő Ügyfél az értesítést elmulasztja vagy későn tesz ezen kötelezettségének eleget, Szolgáltató készenléti díjat számol fel az elmaradt konzultáció és testkezelés idejére. A készenléti díjakat az Árlista tartalmazza.

Workshop

Részvétel lemondása esetén, amennyiben az Ügyfél igazoltan betegség miatt nem tud megjelenni a rendezvényen, jogosult a teljes részvételi díj (100%) visszatérítésére akkor is, ha a lemondás a rendezvény kezdő időpontjától számított 48 órán belül történik.

Rendezvény kezdő időpontjától számított 48 órán belüli részvétel lemondás esetén a részvételi díj nem kérhető vissza, de ugyanazon tematikájú másik, már meghirdetett rendezvényre Ügyfél 1 alkalommal külön díjazás nélkül átjelentkezhet.

Ügyfél számára egyéb esetben a részvételi díj 80%-a kerül visszautalásra a részvételi szándéktól való elállás esetén.

 

SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT SZOLGÁLTATÁS ELHALASZTÁS, MEGSZŰNTETÉS

Egyéni konzultáció és testkezelés

Szolgáltató köteles a konzultáció vagy testkezelés lemondását időben jelezni. Az Ügyfél értesítése az egyeztetett időpontot megelőző nap 18.00 óráig meg kell történjen. Az értesítés érkezhet az Ügyfél email címére vagy telefonjára. Amennyiben Szolgáltató az értesítést elmulasztja vagy későn tesz ezen kötelezettségének eleget, az ügyfelet a későbbi időpontra áthelyezett konzultáció vagy testkezelés alkalmával a készenléti díjjal megegyező kedvezmény illeti meg. A készenléti díjakat az Árlista tartalmazza.

Workshop

A Workshop elmaradása esetén Szolgáltató köteles a rendezvény kezdési időpontja előtt 48 órával értesíteni az ügyefelet a rendezvény elmaradásáról és 100 %-ban visszafizetni a beérkezett részvételi díjat.

 

1.4       FIZETÉSI FELTÉTELEK

Egyéni konzultáció és testkezelés

Ezen szolgáltatások esetében nem készül díjbekérő. Számla kiállítására és fizetésre csak a szolgáltatás igénybevétele után kerül sor. A fizetés történhet készpénzben vagy átutalással.

Workshop

A fizetés átutalás esetén a kibocsátott díjbekérő alapján történik. A díjbekérő alapján az átutalás beérkezte után kerül kiállításra a számla. Készpénzes fizetés esetén nem készül díjbekérő, a készpénz átvételével egyidőben számla kerül kiállításra.

E-ASZTROLÓGIA Program

A fizetés minden esetben a kibocsátott díjbekérő alapján történik. A díjbekérő alapján az átutalás beérkezte után kerül kiállításra a számla. Készpénzes fizetésre csak kivételes esetekben kerülhet sor (pl. az Ügyfél valamilyen okból nem tud utalni).

1.5       SZERZŐI JOGOK

A workshopokon, weblapon és az E-Tanulás Programban közzétett jegyzetek, hanganyagok, videók, munkafüzetek, szemléltető ábrák a Zovi Solar Kft. szellemi tulajdonát képezik (Szerzői Jogról szóló 1999. Évi LXXVI. Törvény), azokat kizárólag személyes felhasználásra bocsátja az ügyefelek (workshop résztvevői és az E-Tanulás Program tagjai) rendelkezésére. TILOS a közzétett jegyzetek, hanganyagok, videók, munkafüzetek, szemléltető ábrák másolása, mások számára történő átadása, nyilvános közzététele harmadik fél irányába.

1.6       KÖTELEZETTSÉGEK

SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Egyéni konzultáció és testkezelés

Szolgáltató kötelessége a www.asztrokucko.com oldalon feltüntetett és bemutatott szolgáltatás színvonalas biztosítása a meghirdetett áron. Szolgáltató kötelessége a vonatkozó előírások írott és íratlan erkölcsi, morális és etikai szabályok betartása.

Workshop

Szolgáltató köteles a meghirdetett Workshopokat színvonalasan megtartani, az előzetes összefoglaló és tematika szerinti ismeretanyagot a résztvevő ügyefelek számára a gyakorlati életben való hasznosításra alkalmas módon átadni. A Workshopok interaktív rendezvények, a Szolgáltató köteles mindenki számára biztosítani az aktív részvétel lehetőségét.

E-ASZTROLÓGIA Program

Szolgáltató köteles az E-Asztrológia Program megvásárolt tananyagát az ügyefelek számára a számlával egyidőben e-mail-ben megküldeni. 

Szolgáltató köteles az esetleges visszaélések gyanúját írásban jelezni. Szolgáltató köteles a szerződésszegő használat beszüntetésére vonatkozó felszólítást írásban megküldeni az Ügyfél számára. Intézkedés alkalmazása esetén a Szolgáltató köteles írásban értesíteni az ügyfelet az intézkedés indokáról.

ÜGYFÉL KÖTELEZETTSÉGEI

Egyéni konzultáció és testkezelés

Ügyfél Szolgáltatónak köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Ügyfél az együttml egészségi állapotáról (fertőzés, fennálló betegség) köteles a konzultáció, testkezelés megkezdése előtt Szolgáltatót tájékoztatni.

Workshop

Ügyfél Szolgáltatónak köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni. Ügyfél az egészségi állapotára vonatkozó fontos információkat (fertőzés, fennálló betegség) saját és mások egészségének megőrzése érdekében köteles a konzultáció, testkezelés, workshop megkezdése előtt Szolgáltatóval közölni. Köteles az általános erkölcsi és viselkedési normák betartására a közösségi rendezvényeken.

E-ASZTROLÓGIA Program

Az Ügyfél által megvásárolt E-Tanulás Programhoz történő hozzáférés személyes és kizárólag az Ügyfél számára biztosított. Az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzáférést harmadik fél részére nem adja át, nem osztja meg, és nem teszi lehetővé harmadik fél számára a hozzáférés használatát.

1.7       SZOLGÁLTATÓ JOGA

Egyéni konzultáció és testkezelés

Amennyiben az Ügyfél szemmel láthatóan nem megfelelő egészségi állapotban érkezik, Szolgáltató jogosult a konzultáció vagy testkezelés elhalasztására. Az ilyen jellegű halasztás esetén az ügyfelet az új időpontban nem illeti meg kedvezmény.

Workshop

Amennyiben a rendezvényen részt venni szándékozó Ügyfél mások egészségi állapotát veszélyezteti (fertőző beteg), Szolgáltató felkérheti őt a távozásra a részvételi díj visszafizetése nélkül.

E-ASZTROLÓGIA Program

Az Ügyfél által megvásárolt E-Tanulás Programhoz történő hozzáférés személyes és kizárólag az Ügyfél számára biztosított. A hozzáférés továbbadása, megosztása, vagy harmadik fél általi használata szerződésszegésnek minősül, és jogi következményeket von maga után. Szerződésszegés gyanúja esetén a Szolgáltató jogosult:

  • Megkeresni az ügyfelet a helyzet tisztázása érdekében.
  • Az Ügyfél részéről történő együttműködés megtagadása esetén a további együttműködést leállítani.
  • Bizonyítható károkozás esetén kártérítési igénnyel fellépni az Ügyféllel szemben.

1.8       ÜGYFÉL JOGAI

Egyéni konzultáció és testkezelés

Ügyfél joga az általa lefoglalt időpontokat a Szolgáltatóval egyeztetve külön díjazás megfizetése nélkül más időpontokra áthelyeztetni az időkorlát betartása mellett. Az időkorlát egyéni konzultáció és testkezelés esetén: legkésőbb az egyeztetett időpont napját megelőző nap 18.00 óráig.

Workshop

Ügyfél joga az általa lefoglalt időpontokat és befizetett rendezvényi részvételi lehetőségeket a Szolgáltatóval egyeztetve külön díjazás megfizetése nélkül más időpontokra áthelyeztetni legkésőbb 48 órával a szolgáltatás kezdetének idejét megelőzően.

Ügyfél joga az általa befizetett rendezvények írásos anyagait utólag megkérni, újraküldetni.

E-ASZTROLÓGIA Program

Ügyfél jogosult az általa kifizetett tananyag csomag használatára. Ügyfél joga, hogy írásban megfogalmazott kifogással éljen a szolgáltatás minőségének színvonalával kapcsolatban, amennyiben azzal nem elégedett. Indokolt esetben ügyfélnek joga van arányos mértékben visszatérítést kérvényezni.

1.9       ADATOK MÓDOSÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE

A regisztráció során feltüntetett adatok módosítására email-en keresztül van lehetőség:

asztrokucko@asztrokucko.com

1.10     ÜGYFÉLSZOLGÁLAT ELÉRHETŐSÉGE

A Zovi Solar Kft felé intézendő kérések megküldésére az asztrokucko@asztrokucko.com email címen van lehetőség.

1.11     PANASZKEZELÉS

PANASZ ESETÉN:

Cégünket illető panaszok esetén Cégvezetőnk áll rendelkezésre.

Név: Juhász Viktória cégvezető

Telefon: +36-20/211-7254

Email: juhasz.viktoria@asztrokucko.com

BÉKÉLTETÉS LEHETŐSÉGE

Ügyfél jogosult a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Fejér Megyei Békéltető Testülethez fordulni eljárás kezdeményezése céljából.

A Fejér Megyei Békéltető Testület címe:

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6

Telefon: +36-22/510-310

BÍRÓSÁGHOZ FORDULÁS JOGA:

Az Ügyfél jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

https://birosag.hu/torvenyszekek

Iratkozz fel az AsztroKuckó Hírlevelére, és értesülj az elsők között az aktuális eseményekről, új tananyagok és írások megjelenéséről!
Feliratkozásodat a Szerencsésnek születni kell? című ajándék publikációval köszönöm meg, mely a feliratkozást visszaigazoló e-mail mellékleteként érkezik Hozzád.